Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van G. van Beek en Zn. Betonindustrie B.V. Geldend vanaf 1 januari 2010

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: de leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd; de afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt; producten: betonproducten met inbegrip van andere bijbehorende producten; de overeenkomst: de tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden tussen leverancier en afnemer nadat zij door (een van de) partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst voor de levering van producten. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze door beide partijen schriftelijk ondertekend zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offerte

3.1 De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 6 weken.
3.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is de leverancier gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit vóór het uitbrengen van de offerte schriftelijk is bedongen.

Artikel 4. Tekeningen en berekeningen

4.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door een partij of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van die partij. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, franco te worden teruggezonden.
4.2 Met inachtneming van het in het derde en vierde lid bepaalde, heeft de afnemer echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding als bedoeld in artikel 3, tweede lid, heeft betaald, dan wel – ingeval die vergoeding niet is bedongen – indien hij een nader overeen te komen redelijke vergoeding betaalt.
4.3 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
4.4 Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor het product is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.
4.5 Partijen kunnen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Artikel 5. Prijs

5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.
5.2 Onverminderd het bepaalde in het volgende lid en het bepaalde in artikel 19 onder b, leidt een wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten, alleen dan tot wijziging van een overeengekomen prijs, voor zover partijen de verrekening van wijzigingen van deze kostenfactoren tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
5.3 Indien de leverancier extra kosten moet maken: – die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarvoor geldt dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en – die de leverancier niet kunnen worden toegerekend en – die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn, dient hij de afnemer hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Als dan zullen partijen op korte termijn met elkaar in overleg treden over de vraag in hoeverre de leverancier de kostenverhoging in redelijkheid en billijkheid aan de afnemer kan doorberekenen.
5.4 Onder de in het vorige lid bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval begrepen vorst of abnormale waterstand.
5.5 De afnemer is gerechtigd de medewerking aan de aflevering op te schorten totdat de kostenverhogende omstandigheden zich niet langer voordoen, of totdat de leverancier een oplossing heeft voorgesteld die door de afnemer in redelijkheid niet kan worden afgewezen.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand door een opdracht tot levering van het product op grond van de offerte. Indien de afnemer een opdracht geeft aan de leverancier in afwijking van de door de leverancier opgestelde offerte, dient de afnemer de afwijking van de offerte te melden aan de leverancier. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en leidt slechts tot een overeenkomst tussen partijen conform de afwijkende opdracht, indien die afwijkende opdracht schriftelijk door de leverancier wordt aanvaard.
6.2 Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld de leverancier kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.
6.3 De zaken die aan de hand van constructie- of werktekeningen moeten worden geproduceerd, worden door van Van Beek eerst in productie genomen na ontvangst van de door opdrachtgever voor akkoord getekende kopie van de opdrachtbevestiging. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen ligt de constructieve verantwoordelijkheid van de te produceren zaken bij de opdrachtgever. De tekeningen blijven eigendom van Van Beek en mogen niet aan derden worden afgestaan en/of door derden worden overgenomen.
6.4 Ook voor zaken die in afwijking van het voorgaande lid moeten worden geproduceerd aan de hand van gegevens inzake berekeningen en tekeningen welke voor Van Beek niet beschikbaar zijn ligt de constructieve verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.
6.5 Bij levering uit voorraad of magazijn na totstandkoming van de overeenkomst geldt de door of namens de afnemer ondertekende ontvangstbevestiging al schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de leverancier.
6.6 Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Verplichtingen van de afnemer

7.1 De afnemer zorgt ervoor dat de leverancier overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en wijst de leverancier op overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor de leverancier van belang zijn.
7.2 De afnemer is verplicht de leverancier onverwijld te wijzen op voor de afnemer klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door hem aan de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de afnemer

8.1 De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.
8.2 De afnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.
8.3 Indien de afnemer het product niet afneemt op het met inachtneming van artikel 11 vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit direct voortvloeiende schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag), voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan worden toegerekend.

Artikel 9. Verplichtingen van de leverancier

9.1 De leverancier garandeert dat het product een goede hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel waarvoor het blijkens de overeenkomst bestemd is en voldoet aan de geldende normen, alsmede aan de in de overeenkomst aan het product gestelde eisen.
9.2 De leverancier staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de leverancier, tenzij de afnemer hem van deze voorschriften op
grond van artikel 7.1 in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat de leverancier die voorschriften had behoren te kennen.
9.3 Indien een toeleverancier van de leverancier op te verwerken materialen, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de afnemer uit de overeenkomst voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht deel uit te maken van de rechtsverhouding tussen leverancier en afnemer. De leverancier is verplicht de afnemer schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.
9.4 De leverancier is verplicht de afnemer onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in door of namens de afnemer voorgeschreven constructies en werkwijzen, dan wel in door of namens de afnemer verstrekte gegevens, dan wel in door of namens de afnemer voorgeschreven of ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.
9.5 De leverancier vrijwaart de afnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze tijdens het transport of bij het lossen van het product is veroorzaakt en toe te rekenen is aan de leverancier, zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs.

Artikel 10. Keuring

Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is overeengekomen, heeft de afnemer het recht om het product, of de wijze waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten keuren, teneinde vast te stellen of het product voldoet aan hetgeen is overeengekomen. In geval van afkeuring op goede
gronden komen de kosten van de keuring voor rekening van de leverancier. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt keuring plaats in de fabriek of op het terrein van de leverancier.

Artikel 11. Levertijd

11.1 De opgave van de levertijd geschiedt onder voorbehoud dat er tussentijds geen wijzigingen in de opdracht worden aangebracht.
11.2 Ter bepaling van de levertijd worden voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst vermeld, dan wel een tijdvak.
11.3 Indien voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst zijn vermeld, dient aflevering op die datum en op dat tijdstip plaats te hebben.
11.4 Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, dient de aflevering binnen dat tijdvak plaats te hebben, met dien verstande dat de datum en het tijdstip worden bepaald met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.
11.5 De afnemer zal tijdig, doch ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van het tijdvak afroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij dit afroepen komen partijen datum en het tijdstip van aflevering binnen het tijdvak nader overeen, of komen zij een andere datum en tijdstip van aflevering, dan wel een nieuw tijdvak voor aflevering overeen. Het aldus nader overeengekomen wordt door de afnemer schriftelijk aan de leverancier bevestigd.
11.6 Opdrachtgever is verplicht werk te doen uitvoeren en/of het gekochte af te nemen binnen de daartoe bepaalde tijd; indien geen tijd is bepaald moet de uitvoering van het werk geschieden binnen drie maanden na de datum van opdracht. Indien de opdracht tot uitvoering niet tijdig is gegeven, zal opdrachtgever een schriftelijke waarschuwing ontvangen en zal hij na verloop van drie dagen na de terpostbezorging van deze waarschuwing in verzuim zijn door het enkel verloop van de tijd zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn en heeft Van Beek boven en behalve de andere rechten, welke volgens de wet daaruit voor haar voortspruiten, het recht om zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te annuleren; opdrachtgever verbeurt dan aan Van Beek een onmiddellijk opeisbare boete van 20% op de overeengekomen prijs onverminderd het recht van Van Beek op betaling van het reeds geleverde en/of op verdere schadevergoeding.
11.7 In geval van niet levering, niet-tijdige of onjuiste levering zal Van Beek tot generlei verplichtingen tot vergoeding van door de opdrachtgever geleden of te lijden schade gehouden zijn, indien zij alsnog binnen twee maanden na daartoe strekkende schriftelijke sommatie tot een juiste en volledige levering overgaat.
11.8 Wanneer een dergelijke, onder in het vorige lid bedoelde, levering binnen bovenstaande termijn van twee maanden niet mogelijk of uitgevoerd is, zal Van Beek behoudens overmacht schadeplichtig zijn. Van Beek zal deze verplichting tot vergoeding van de schade geacht worden te hebben voldaan, door betaling aan de opdrachtgever van de werkelijk geleden schade, welke een bedrag van 15% van het door haar bij de opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag exclusief btw met betrekking tot die specifieke levering niet te boven zal kunnen gaan . Voor de door de opdrachtgever geleden gevolgschade waaronder bedrijfs- en/of stagnatieschade, is Van Beek onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk behoudens in de gevallen dan Van Beek grove nalatigheid of grove schuld kan worden verweten. In dat geval zal eveneens nimmer een hogere schade behoeven te worden vergoed dan een bedrag gelijk aan 15% exclusief btw van het door haar bij de opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag met betrekking tot die specifieke levering. Hierbij wordt aangetekend dat de maximaal op de grond van dit artikel te vergoeden schade (derhalve voor de gevolgschade en andere schade) nimmer meer zal kunnen bedragen dan 25% van het door Van Beek bij de opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag exclusief btw met betrekking tot die specifieke levering.
11.9 De afnemer is gehouden de schade, die voortvloeit uit een niet nakomen als bedoeld in het vorige gedeelte, zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12. Aflevering

12.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de afnemer de goederen niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 13, eerste lid. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van de leverancier komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.
12.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af fabriek. Is levering franco werk of franco plaats van bestemming bedongen, dan is in dat geval niet in de prijs begrepen het vervoer van de zaken naar de afleveringsplaats. Indien Van Beek voor het vervoer zorgt zullen de kosten daarvan in rekening worden gebracht.
12.3 De afnemer zorgt er voor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.
12.4.1 Indien levering franco werk niet-gelost is overeengekomen, zal voor elke vracht onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst een losuur worden toegestaan. Meer losuren kunnen in rekening worden gebracht. De aflevering dient zodanig te geschieden dat het lossen in normale werktijd kan geschieden. Om dit te bewerkstelligen treden partijen daarover tijdig met elkaar in overleg.
12.4.2 Het lossen door de afnemer geschiedt met voldoende geschikt personeel en materiaal en op aanwijzing van de transporteur.
12.4.3 Indien het lossen door de afnemer geschiedt en de leverancier daartoe hulpmiddelen aan de afnemer ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen.
12.5 Indien de acceptatie van de zaken wordt geweigerd, heeft Van Beek het recht ter voldoening aan haar leveringsverplichting een andere partij te leveren ter vervanging van de geweigerde partij.
12.6 Bij leveringen welke af fabriek geschieden, wordt door Van Beek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het vervoermiddel aangenomen namens opdrachtgever. Opdrachtgever machtigt Van Beek uitdrukkelijk dit in zijn opdracht en voor zijn rekening te doen, waarbij het transportrisico voor opdrachtgever blijft. Van Beek kan de kosten van een eventueel door haar afgesloten transportverzekering ten laste van de opdrachtgever brengen.

Artikel 13. Gebreken

13.1 De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de leverancier mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
13.2 De in ontvangstneming van de producten door de afnemer laat de aansprakelijkheid van de leverancier voor eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 14 onverlet.
13.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9, eerste lid zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het product overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de leverancier

14.1 Onverminderd het in de wet en het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is de leverancier na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.
14.2 Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan de leverancier kan worden toegerekend en waarvan de afnemer de leverancier binnen zes weken na ontdekking schriftelijk mededeling heeft gedaan, is de leverancier voor dat gebrek ten opzichte van de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de afnemer niet bij de aflevering is geconstateerd of behoefde te worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de dag van aflevering.
14.3 Ingeval een verborgen gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering uit hoofde van dit gebrek niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 10 jaar na de aflevering. Indien de afnemer echter ten opzichte van zijn opdrachtgever voor ernstige gebreken langer dan gedurende deze termijn aansprakelijk is, de afnemer zulks schriftelijk aan de leverancier heeft medegedeeld en de leverancier zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot die langere duur verlengd. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken, indien het de hechtheid van het product of van een essentieel onderdeel daarvan, dan wel van het werk van de afnemer in gevaar brengt. Een ernstig gebrek dat zich binnen 10 jaar na de aflevering openbaart, wordt, behoudens tegenbewijs door de leverancier, geacht het gevolg te zijn van een aan de leverancier toe te rekenen omstandigheid.
14.4 De aansprakelijkheid van Van Beek is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat krachtens de door Van Beek afgesloten verzekeringen wordt uitgekeerd.
14.5 Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Van Beek jegens opdrachtgevers en derden beperkt tot het eventueel voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag met een maximum van €20.000,-.

Artikel 15. Aansprakelijkheid voor schade door aflevering

De leverancier is aansprakelijk voor schade aan het werk van de afnemer, voor zover de schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan de leverancier, waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen. Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door de afnemer ten behoeve van zijn opdrachtgever gebouwde of gemaakte, schade aan op het werkterrein aanwezige eigendommen van de afnemer of van de opdrachtgever van de afnemer, alsmede schade aan op het werkterrein aanwezige hulpwerken, bouwstoffen en hulpmiddelen. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor andere schade is uitgesloten, behoudens waar het de schade betreft, bedoeld in artikelen 6:185, 6:190 en 6:192 van het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid van Van Beek is in alle gevallen beperkt tot maximaal bedrag dat krachtens de door Van Beek afgesloten verzekeringen wordt uitgekeerd.

Artikel 16. Overgang risico en eigendom

16.1 Het product is na aflevering voor risico van de afnemer.
16.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit de levering van dat product voortvloeiende betalingsverplichtingen.
16.3 Zolang de leverancier als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht dat afnemer zich jegens hem om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit noch te verpanden, noch te verwerken, over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 17. Vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Van Beek voor alle aanspraken van werknemers van opdrachtgever of Van Beek dan wel derden ,d ie verband houden met de door Van Beek geleverde goederen en diensten, daaronder begrepen:
– aanspraken van derden, werknemers van Van Beek daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, voortvloeiende uit het handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of voortvloeiende uit het niet tijdig of niet behoorlijk in acht nemen door opdrachtgever van de vereiste (voorzorgs-)maatregelen, daaronder begrepen de wettelijke voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Opdrachtgever verplicht zich er voor zorg te dragen dat Van Beek de haar opgedragen werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zulks onder de condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.
– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Van Beek geleverde producten en diensten die door de opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van de opdrachtgever, tenzij d opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
17.2 Tevens vergoed opdrachtgever aan Van Beek de kosten van verweer tegen aanspraken als in dit artikel genoemd.

Artikel 18. Tussentijdse wijziging en beëindiging van de overeenkomst

18.1 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, wordt geschorst of tijdelijk stilgelegd, is de afnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
18.2 In het in het eerste lid bedoelde geval heeft de leverancier recht op vergoeding van de schade die hij ten gevolge van de opschorting lijdt.
18.3 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, in onvoltooide staat wordt beëindigd, dan wel indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt opgezegd, is de afnemer bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hetzelfde geldt indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt ontbonden.
18.4 In de in het vorige lid bedoelde gevallen, evenals in de gevallen van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de afnemer en van het door de afnemer in onvoltooide staat beëindigen van het opgedragen werk – anders dan voor zover dit aan de leverancier is toe te rekenen – heeft de leverancier recht op de prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.
18.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het product of een onderdeel daarvan door overmacht of een andere oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden geleverd, is iedere partij die dit bemerkt verplicht om hiervan onverwijld mededeling te doen aan de wederpartij teneinde in onderling overleg, hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen.
18.6 In geval van niet nakoming dan wel ontbinding als gevolg van overmacht, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
18.7 Van overmacht is sprake indien de oorzaak van de niet nakoming Van Beek niet kan worden toegerekend, dat wil zeggen niet aan haar schuld te wijten en evenmin krachtens de wet of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar risico behoort te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: storingen in het bedrijf, transportmoeilijkheden, overstromingen, vorst, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, brand, overheidsmaatregelen van welke aard oor, gebrek aan grond- en brandstoffen, niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Van Beek waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen.
18.8 Onverminderd het bepaalde in de wet heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: a. de duur en/of de gevolgen van de opschorting als bedoeld in het eerste lid, dan wel een overmachttoestand dit redelijkerwijs rechtvaardigen en/of; b. in het geval als bedoeld in het vorige lid, na verloop van een maand geen redelijke oplossing ter zake van prijs, technische uitvoering, of levertijd kan worden gevonden.
18.9 In de in het vorige lid bedoelde gevallen wordt naar redelijkheid tussen partijen afgerekend, tenzij de ontbinding het gevolg is van een aan de afnemer toe te rekenen tekortkoming. In dat laatste geval vindt afrekening plaats overeenkomstig het in het vierde lid bepaalde.

Artikel 19. Meer en minder werk

Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst; b. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien; c. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten; d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; e. in de gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.

Artikel 20. Betaling

20.1 De afnemer is verplicht facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien de afnemer een product of een gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, op goede gronden heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op te schorten.
20.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier gerechtigd om over het eventueel opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts is opdrachtgever in dat geval aansprakelijk voor eventuele buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en kosten.
20.3 Ingeval de afnemer per vervaldatum van een factuur nog niet betaald heeft en voorts indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak overgaat en verder indien beslag op alle of een gedeelte van zijn zaken wordt gelegd zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingrecht te hebben beroepen, is de leverancier bevoegd de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling, vermeerderd met de opengevallen rente als bedoeld in lid 2, is geschied of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidstelling te verlangen. Indien de zekerheidsstelling niet te haren genoegen verschaft wordt is Van Beek gerechtigd de werkzaamheden en levering op te schorten totdat die zekerheid verstrekt is, ofwel de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door eenvoudige mededeling te annuleren.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

21.1 Alle door Van Beek geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van Van Beek, zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan alle voor hem uit de met Van Beek terzake gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen inclusief eventueel terzake verschuldigde rente en kosten.
21.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan Van Beek onder het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te vervreemden en over te dragen.
21.3 Indien een derde aan Van Beek in eigendom verbleven zaken in beslag doet nemen is de opdrachtgever verplicht Van Beek daarvan onverwijld in kennis te stellen. Koster, ter bewaring van de rechten van Van Beek in verband daarmee, komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
21.4 In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken niet nakomt, is Van Beek gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt Van Beek reeds nu voor alsdan de plaats te betreden, alwaar zich de zaken bevinden.

Artikel 22. Geschillen

22.1 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden, het voeren van een kort geding en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.
22.2 Alle geschillen, – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen, beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
22.3 In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

Artikel 23. Slotbepaling

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing.

DIRECT CONTACT
telefoon
+31 (0) 342 41 6583
KUNNEN WE U ERGENS MEE HELPEN?
Wilhelm marketing